Ký tự HTML đặc biệt dùng trong thiết kế website

Ngày đăng 10/24/2012 12:00:00 AM trong Trang chủ

Ký tựMã HTMLMã ký tựKý tựMã HTMLMã ký tự
	‘

’

“
 ”
!!•
"""–
##—
$$˜˜
%%™
&&&šš
''›
((œœ
))ŸŸ
**   
++¡¡¡
,,¢¢¢
--£££
..¤¤¤
//¥¥¥
00¦¦¦
&brkbar;
11§§§
22¨¨¨
¨
33©©©
44ªªª
55«««
66¬¬¬
77­­
88®®®
99¯¯¯
&hibar;
::°°°
;&#59;±±±
<&#60;&lt;²&#178;&sup2;
=&#61;³&#179;&sup3;
>&#62;&gt;´&#180;&acute;
?&#63;µ&#181;&micro;
@&#64;&#182;&para;
A&#65;·&#183;&middot;
B&#66;¸&#184;&cedil;
C&#67;¹&#185;&sup1;
D&#68;º&#186;&ordm;
E&#69;»&#187;&raquo;
F&#70;¼&#188;&frac14;
G&#71;½&#189;&frac12;
H&#72;¾&#190;&frac34;
I&#73;¿&#191;&iquest;
J&#74;À&#192;&Agrave;
K&#75;Á&#193;&Aacute;
L&#76;Â&#194;&Acirc;
M&#77;Ã&#195;&Atilde;
N&#78;Ä&#196;&Auml;
O&#79;Å&#197;&Aring;
P&#80;Æ&#198;&Aelig;
Q&#81;Ç&#199;&Ccedil;
R&#82;È&#200;&Egrave;
S&#83;É&#201;&Eacute;
T&#84;Ê&#202;&Ecicr;
U&#85;Ë&#203;&Euml;
V&#86;Ì&#204;&Igrave;
W&#87;Í&#205;&Iacute;
X&#88;Î&#206;&Icirc;
Y&#89;Ï&#207;&Iuml;
Z&#90;Ð&#208;&Eth;
&Dstrok;
[&#91;Ñ&#209;&Ntilde;
\&#92;Ò&#210;&Ograve;
]&#93;Ó&#211;&Oacute;
^&#94;Ô&#212;&Ocirc;
_&#95;Õ&#213;&Otilde;
`&#96;Ö&#214;&Ouml;
a&#97;×&#215;&times;
b&#98;Ø&#216;&Oslash;
c&#99;Ù&#217;&Ugrave;
d&#100;Ú&#218;&Uacute;
e&#101;Û&#219;&Ucirc;
f&#102;Ü&#220;&Uuml;
g&#103;Ý&#221;&Yacute;
h&#104;Þ&#222;&thORN;
i&#105;ß&#223;&szlig;
j&#106;à&#224;&agrave;
k&#107;á&#225;&aacute;
l&#108;â&#226;&acirc;
m&#109;ã&#227;&atilde;
n&#110;ä&#228;&auml;
o&#111;å&#229;&aring;
p&#112;æ&#230;&aelig;
q&#113;ç&#231;&ccedil;
r&#114;è&#232;&egrave;
s&#115;é&#233;&eacute;
t&#116;ê&#234;&ecirc;
u&#117;ë&#235;&euml;
v&#118;ì&#236;&igrave;
w&#119;í&#237;&iacute;
x&#120;î&#238;&icirc;
y&#121;ï&#239;&iuml;
z&#122;ð&#240;&eth;
{&#123;ñ&#241;&ntilde
|&#124;ò&#242;&ograve;
}&#125;ó&#243;&oacute;
~&#126;ô&#244;&ocirc;
&#127;õ&#245;&otilde;
&#130;ö&#246;&ouml;
ƒ&#131;÷&#247;&divide;
&#132;ø&#248;&oslash;
&#133;ù&#249;&ugrave;
&#134;ú&#250;&uacute;
&#135;û&#251;&ucirc;
ˆ&#136;ü&#252;&uuml;
&#137;ý&#253;&yacute;
Š&#138;þ&#254;&thorn;
&#139;ÿ&#255;&yuml;
Œ&#140;